30 de desembre 2008

El Mètode Científic

El mètode científic és aquell que s'utilitza per a dur a terme, confirmar o no i exposar una determinada teoria en base als fenòmens observats, en base a l'experimentació.

Per tant aquest mètode està basat en una seqüencia d'actuacions que podem resumir en:
Observació: Partim de les preguntes que ens fem sobre un determinat fenomen que observem en la natura. Apliquem atentament els sentits a un objecte o a un fenomen, per estudiar-lo tal i com es presenta a la realitat. Millor si es els fets observables es poden mesurar.
Documentació. A partir d'aquesta observació podem detectar un fet que no es pot explicar amb les teories que coneixem, o algun succés que les contradiu, per a la qual cosa ens hem de documentat.
Elaboració d'hipòtesis: donar possibles raons lògiques que justifiquin perquè passen aquests fenòmens. Plantejament mitjançant l'observació seguint les normes establertes pel mètode científic. Una hipòtesi pot definir-se com una solució provisional a un problema donat.
Experimentació: Mètode que consisteix en l'estudi d'un fenomen reproduït generalment en un laboratori. A ser possible cal repetir l'experiment més d'una vegada. És la fase en la que investiguem, recollim informació i pensem per veure si les hipòtesis són correctes. La hipòtesi es comprova o es rebutja observant les proves i totes les dades relacionades amb ella.
Anàlisi de dades i extracció de conclusions: Per veure si la hipòtesi inicial es confirma o no. Si és certa passem al pas següent, sinó hem de tornar a la formulació.
Elaboració i comunicació d'una teoria: Una teoria es defineix com un conjunt de conceptes, definicions i proposicions interconnectades, que a l'especificar les relacions de les variables, ofereixen una visió sistemàtica dels fenòmens amb el propòsit d'explicar-los


altres entrades

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ads 468x60px

Social Icons

Featured Posts