10 de maig 2009

Vaga del 28 d'abril per l'ensenyament públic

Diferents maneres de veure's les coses
Declaració de Lisboa XIX Conferència Iberoamericana d'Educació

Les Ministres i els Ministres d'Educació d'Iberoamèrica, reunits en la XIX Conferència Iberoamericana d'Educació, en el marc de la XIX Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern que tindrà lloc durant els dies 30 de novembre i 1 de desembre de 2009, l'eix temàtic del qual és la Innovació i el Coneixement".

Han considerat
1. Que la innovació i el coneixement, tant en la seua producció com en la seua aplicació a tots els àmbits de la vida de les nostres societats, representen un factor decisiu per a elevar els índexs del desenvolupament humà com condició per a assolir la justícia social.
2. Que els canvis econòmics i socials que s'estan produint provoquen una transformació cultural a la qual han de plantar cara els sistemes educatius.
3. Que les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) han transformat l'enfocament de l'educació quant a la generació i transmissió del coneixement i plantegen desafiaments de tipus ètics que han de ser orientats per principis d'equitat, solidaritat i respecte a la diversitat.
4. Que en una situació de crisi econòmica, com la que en aquests moments pateixen el conjunt de les nacions, l'aposta per la innovació i l'educació, amb l'ús generalitzat de les TICs, és una via inexcusable per a millorar la situació de la nostra regió. Tot això, amb el propòsit de produir nous coneixements acords amb les necessitats, particularitats i aspiracions dels nostres pobles, així com per al seu més generalitzada aplicació.
5. Que la celebració dels bicentenaris de les independències de la majoria (molts) dels països iberoamericans, que s'iniciarà a partir del present any, constitueix una oportunitat única per a assolir majors nivells de cohesió i desenvolupament de la comunitat iberoamericana de nacions a través de l'educació.
6. Que els avanços constatats en la concreció dels Programes coordinats per la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) i l'Organització d'Estats Iberoamericans per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (OEI), i si escau el Consell Universitari Iberoamericà (CUI) acordats en els Cims Iberoamericans de Caps d'Estat i de Govern, com són el Pla Iberoamericà d'Alfabetització i Educació Bàsica de Joves i Adults (PIA), l'Espai Iberoamericà del Coneixement (EIC), amb el Programa "Pablo Neruda", així com altres accions de millora de l'educació i de la formació professional -com RELPE i ATEI-, demostren la validesa i importància de l'esforç compartit i solidari que suposa la cooperació iberoamericana.
7. Que la proposta "Metes educatives 2021: l'educació que volem per a la generació dels bicentenaris" constitueix una oportunitat històrica i un repte estratègic per a donar l'impuls definitiu que requereix l'educació en cadascun dels nostres països, com ho demostra el suport rebut de la XVIII Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern.
D'acord amb això es va acordar:
1. Promoure la innovació i coneixement com factors estratègics fonamentals en les polítiques educatives per a la generació:
a) de nous coneixements,
b) majors nivells de desenvolupament humà,
c) benestar social,
d) desenvolupament sostenible,
e) desenvolupament d'aprenentatges significatius,
f) increment d'oportunitats per a l'accés de totes i tots a l'educació i al coneixement.
2. Reafirmar que és ineludible que les polítiques educatives públiques que han de promoure i portar a terme els nostres Estats amb la col·laboració dels diferents actors socials incorporen la visió estratègica que aporta la innovació científica i tecnològica i les grans possibilitats que genera l'ús de les noves tecnologies en l'educació.
3. Impulsar estratègies encaminades a universalitzar l'accés a les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) i el desenvolupament de continguts digitals, entre uns altres, a través de programes d'alfabetització digital i tecnològica per a promoure l'apropiació social del coneixement.
4. Comprometre'ns a enfrontar l'actual situació de crisi econòmica mundial amb un redoblat esforç a través de l'educació, la ciència i la innovació. Generant mecanismes per a protegir, mantenir i incrementar els pressupostos d'educació de cada país; convertint amb això aquesta circumstància en una oportunitat per a l'assoliment de majors nivells de cohesió i desenvolupament de la nostra regió.
5. Donar suport que una educació de qualitat s'oferisca amb la major gratuïtat possible, d'acord amb les polítiques públiques de cada país.
6. Enfortir la formació del personal docent, especialment en matèria de TICs i incorporar-les en els processos educatius dels nostres països en tots els seus nivells.
7. Estimular les vocacions primerenques dels xiquets, xiquetes i joves en l'àmbit de la ciència i la tecnologia, amb l'objectiu de garantir la formació i transició de noves generacions d'investigadors i científics.
8. Considerar el coneixement com un bé públic promovent la seua apropiació social com baula per a la construcció de processos d'innovació social i educativa, amb la intenció d'arribar a el desenvolupament sostenible i integral dels nostres pobles. 9. Donar suport el treball que la SEGIB i l'OEI estan portant a terme en la coordinació i implementació del PIA, com Programa "Cumbre", així com juntament amb el CUIB en el programa iberoamericà de mobilitat "Pablo Neruda", que la seua ràpida engegada valorem de manera positiva. Reiterar la importància de la universalització de l'alfabetització, reconeixent la diversitat de programes i mètodes existents en la regió.
10. Promoure la col·laboració dels sistemes nacionals d'avaluació i acreditació de la qualitat de l'educació superior de la regió a fi d'afavorir l'establiment de mecanismes àgils de reconeixement mutu de períodes d'estudi, títols i diplomes.
11. Animar a la OEI a estendre els programes i projectes que està portant a terme per a la millora de la qualitat de l'educació i de la formació tècnic professional, i a consolidar el Centre d'Alts Estudis Universitari Iberoamericà, les Comissions Assessores d'Experts Iberoamericans i els Instituts per al Desenvolupament i la Innovació Educativa.
12. Aprovar les metes educatives generals presentades per l'OEI per a portar a terme la proposta "Metes educatives 2021: l'educació que volem per a la generació dels bicentenaris":
Reforçar i ampliar la participació de la societat en l'acció educadora.
Incrementar les oportunitats i l'atenció educativa a la diversitat de necessitats de l'alumnat.
Augmentar l'oferta d'educació inicial i potenciar el seu caràcter educatiu. Universalizar l'educació primària i la secundària bàsica i millorar la seua qualitat.
Oferir un currículum significatiu que assegure l'adquisició de les competències bàsiques per al desenvolupament personal i l'exercici de la ciutadania democràtica.
Incrementar la participació dels joves en l'educació secundària superior, en la tècnic professional i en la universitària.
Afavorir la connexió entre l'educació i l'ocupació a través de l'educació tècnic professional.
Oferir a totes les persones oportunitats d'educació al llarg de tota la vida. Enfortir la professió docent.
Ampliar l'espai iberoamericà del coneixement i enfortir la investigació científica.
Invertir més i invertir millor en educació.
Totes elles representen fidelment el nostre compromís de futur per a cohesionar les nostres societats entorn d'objectius de justícia i democràcia.
13. Impulsar el procés de debat del projecte perquè conte amb la més àmplia difusió i participació, tant en entitats governamentals com no governamentals, i amb això assolir el major nivell de consens, compromís i apropiació col·lectiva.
14. Encarregar a l'OEI el desenvolupament d'aquesta proposta amb la concreció dels seus objectius, metes, indicadors, programes d'acció compartits i mecanismes de seguiment i avaluació, que seran presentats en la Conferència Iberoamericana de Ministres i Ministres d'Educació a celebrar-se en la República Argentina al setembre de 2010.
15. Requerir a l'OEI que a partir de l'estudi dels costos realitzat en 2009, avanç en la definició d'un fons de cooperació solidari.
16. Encarregar a l'OEI que en conjunt amb els estats membres identifiquen almenys cinc metes prioritàries, els seus indicadors i nivells de consecució respectius que podran ser instrumentats pels països.
17. Donar suport la proposta presentada per l'OEI sobre un programa educatiu per a la primera infància de 0 a 5 anys i sol·licitar el seu desenvolupar per a afavorir l'equitat i els aprenentatges oportuns, significatius, prioritzant aquells xiquets i xiquetes amb majors manques i necessitats envers això anticipar i donar compliment als objectius previstos en aquesta matèria en la proposta Metes 2021.
18. Aprovar la realització del Congrés Iberoamericà d'Educació en Argentina en l'any 2010, en coincidència amb la XX Conferència Iberoamericana de Ministres d'educació
19. Elevar a la XIX Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern la proposta aprovada de Metes Educatives 2021 així com avançar en la definició del fons de cooperació solidari, encarregant a la SEGIB juntament amb l'OEI, el desenvolupament d'ambdues iniciatives per a ser presentat al XX Cim Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern.
19. Agrair, finalment, la càlida acollida, cortesia i eficaç organització brindades pel ministeri d'Educació de la República de Portugal i per l'OEI, que han contribuït decisivament als èxits d'aquesta Conferència i a la cooperació educativa iberoamericana.
Portugal, Lisboa, 20 d'abril de 2009.

altres entrades

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ads 468x60px

Social Icons

Featured Posts