02 de març 2010

L'Educació Inclusiva

L'Educació Inclusiva és un terme complex i amb múltiples definicions, és el marc aglutinador d’una sèrie de moviments i iniciatives que aspiren a fer efectiva la meta d’una educació de qualitat per a tots i totes i amb tots i totes.
Té a veure amb tot l’alumnat i amb els centres escolars, i per tant afecta al sistema educatiu en el seu conjunt

Echeita, 2006 destaca tres dimensions en l’àmbit de la inclusió:
- L'educació inclusiva com l'educació per a tots/es.- La UNESCO enfacita la importància de l'educació per a tots/es. Es parteix del pressuposit que existeix una necessitat real de respectar la diferència, ja siga aquesta per qüestions de gènere, ètnia, procedència, capacitat o cultura. Les diferències humanes són naturals, contribueixen a la riquesa de totes les societats i han de, per descomptat, estar reflectides en les escoles, les quals tenen l'obligació d'assegurar oportunitats de participació per a tot l'alumnat. Tots/es els/es xiquets/es haurien de ser tractats amb respecte i s'haurà d'assegurar la igualtat d'oportunitats per a poder aprendre de forma conjunta. L'educació inclusiva és una qüestió de drets humans, ja que defensa que no es pot segregar a cap persona com a conseqüència de la seua discapacitat o dificultat d'aprenentatge, gènere o pertinença a una minoria ètnica (Arnaiz, 2002).
- L'educació inclusiva com valor.- Per a Echeita «tots els membres, tant els alumnes com els adults, se sentiren acollits o membres de ple dret, valorats i importants per a la seua comunitat, on ningú, per aprendre d'una forma distinta o perquè tinguera característiques singulars d'un o altre tipus, se situara per damunt o per sota dels altres i on tots estigueren cridats a aprendre el màxim possible en relació als seus interessos, capacitats i motivacions». (Echeita, 2006). Aquesta situació, o aquest context donarien lloc a una societat més humanitzada i més democràtica ja que la inclusió es consideraria com un valor que hauria d'impregnar a tota la societat
-L'educació inclusiva com participació.- Els principals acadèmics que podríem emmarcar dins d'aquesta perspectiva són Tony Booth i Mail Ainscow (1998), per a ambdós, la inclusió seria: «El procés d'augmentar la participació dels alumnes en el currículum, en les comunitats escolars i en la cultura, alhora que es redueix la seua exclusió en els mateixos».

altres entrades

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ads 468x60px

Social Icons

Featured Posts