13 de setembre 2008

Panorama de l'Educació 2008

Acaba de fer-se públic el document "Education at a glance 2008" de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament (OCDE) sobre el sistema educatiu dels països integrats en aquesta organització internacional

El treball, que fa referència a les dades del curs 2005-2006, per tant anterior a la LOE, permet poder comparar els diferents sistemes educatius dels països del nostre entorn; en el cas de l'Estat Espanyol, ens situa, en general, en una situació només per davant de Portugal i Mèxic.

Observant el document, resum que ofereix el ministeri sobre el "Panorama de l'Educació 2008" podriem deduir que "El sistema educatiu espanyol va funcionant i ha millorat en els últims anys, on l'alumnat adquireix els coneixements i destreses que li serveixen per a continuar estudiant o per a incorporar-se al món del treball", de fet, el nivell formatiu de l'alumnat millora a un ritme més ràpid que la mitjana de l'OCDE, doncs el nombre de joves que completen l'educació postobligatoria (batxillerat i FP de Grau Mig) és 37 punts superior als que registrava aquesta etapa educativa fa 30 anys, el que suposa que la diferència amb la mitjana de l'OCDE s'ha reduït a la meitat, només Corea i Irlanda han superat aquest increment; encara així, el 30% d'eixe alumnat no aconsegueix el títol de Graduat en Ed. Secundària, i les condicions, sobretot laborals, del professorat influeixen de forma clara en els resultats escolars.

Observem, no obstant això, dades tant alarmants com que la meitat de la població adulta únicament ha completat l'ensenyament obligatori, mentre que en l'OCDE el 70% dels ciutadans continua amb els seus estudis a l'acabar la Secundària. Segons això, només el 50% de la població d'entre 25 i 64 anys té estudis obligatoris, és a dir, primària i la primera etapa d'educació secundària; una xifra totalment adversa si considerem que, dins l’àmbit de la Unió Europea, ja es onsidera "fracàs escolar" allò que està per sota de l’educació secundària superior, en el nostre cas, el Batxillerat, ja que és en aquest moment, quan l’alumnat pot decidir anar a la Universitat, a la FP, al món laboral ... en definitiva “el camí que considere més escaient per a continuar la seua formació”. Aquest percentatge està 20 punts per sota de la mitjana de l'OCDE i de la Unió Europea, situant-se Estats Units amb un 12% de la població entre 25 i 64 anys sense estudis superiors als obligatoris, Regne Unit (14%), Suècia (16%), Alemanya (17%), Finlàndia (20%) i Països Baixos (20%).En la mitjana de l'OCDE i la UE (31%), se situa França (33%) i Irlanda (34%) i per sota d'ella, Grècia (39%) i Itàlia (48%).

Respecte l'indicador sobre el nivell de formació assolit, se situa a la cua dels trenta països més desenvolupats del món dins l'OCDE: "més d'un terç (36%) dels i de les joves d'entre 25 i 34 anys no té Batxillerat ni estudis de Formació Professional"; xifra que s'incrementa fins al 73% en el tram 55 i 64 anys, 14 punts per sota de la mitjana de l'OCDE i a 15 de la UE. Podem dir doncs, que, quant la població que compta amb algun títol per sobre dels ensenyaments obligatoris (16 anys) només se supera a països com Portugal o Mèxic.

Pel que fa a la taxa de graduats en la segona etapa d'educació secundària -percentatge d'estudiants que trau el títol en un determinat any, en relació amb l'edat teòrica a la qual s'arriba a aqueixa titulació (20-24 anys)- L'Estat arriba al 72%, és a dir, 11 punts menys que la mitjana de l'OCDE (83%) i 14 menys que la UE (86%). Per tant, la taxa espanyola se situa encara a 13 punts de l'objectiu europeu per a 2010, que pretén arribar al 85% de graduats.

En Educació Terciària (Universitat i FP Superior), i en només 10 anys, l'Estat Espanyol situa l'increment per sobre de la mitjana de l'OCDE, mostrant un canvi de tendència positiva sobre la Formació professional de grau superior; segons això el percentatge de persones adultes de 25 a 64 anys que ha completat estudis universitaris o cicles formatius de grau superior arriba al 28% situant-se per sobre de la mitjana de l'OCDE (27%) i de la UE (24%). No vol dir això que els percentatges són bons, ja que, en el tram 55 a 64 anys, només el 15% té un títol en educació terciària, per contra amb el 19% de la mitjana de l'OCDE i el 18% de la UE i això es tradueix en les taxes d'ocupació més elevades així com els percentatges més baixos d'atur i els sous més elevats entre la població amb titulació.

En l'altra cara de la moneda, l'indicador de l'equitat, proporció d'estudiants en educació superior amb pares ocupats en treballs manuals situa l'Estat en el 40%, seguida de Finlàndia i Portugal, ambdues amb un 29%.

Per últim cal incidir en l'evolució de la despesa pública en educació similar, i en alguns casos superior, a la mitjana de l'OCDE, però menor en relació al PIB és menor; en altres paraules la inversió és encara del 4,6% del PIB, essent la mitjana de l'OCDE del 4,6 i la UE el 5,3%.

altres entrades

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ads 468x60px

Social Icons

Featured Posts